Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Kultury

Kopernika 45, 95-015 Głowno

Przejdź do treści

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/243/12

 

Załącznik nr 1

Do Uchwały Nr XXXV/243/12

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia31 października 2012

 

STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W GŁOWNIE

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Miejski Ośrodek Kultury w Głownie zwany dalej MOK działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego statutu.

 2. MOK jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury i posiadającą osobowość prawną.

 3. Siedzibą MOK jest budynek przy ul. Kopernika 45, w Głownie.

 4. MOK swoim działaniem obejmuje teren Gminy Miasta Głowno.

 

§ 2. Cele i zadania

 

 1. Celem działalności MOK jest przygotowanie i pozyskanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

 2. MOK prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

 3. Do podstawowych zadań MOK należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa;

 2. inicjowanie i tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i pracy środowiskowej;

 3. organizowanie i prowadzenie działalności zespołów tanecznych, muzycznych, wokalnych, folklorystycznych, teatralnych itp.;

 4. prowadzenie zajęć, sekcji i kół zainteresowań artystycznych;

 5. prezentowanie dokonań kulturalnych poprzez organizację przedstawień teatralnych, festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań artystycznych oraz koncertów;

 6. prezentowanie dorobku artystycznego poprzez organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży;

 7. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

 8. organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych;

 9. edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;

 10. tworzenie warunków do rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego;

 11. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów edukacyjnych, kulturalnych oraz akcji społecznych realizujących cele MOK;

 12. prowadzenie akcji promocyjnej i informacyjnej.

 1. MOK współpracuje z innymi instytucjami kultury, placówkami oświatowymi stowarzyszeniami i fundacjami, związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

 2. MOK może wynajmować i użyczać pomieszczenia dla instytucji, organizacji społecznych oraz osób fizycznych i prawnych.

 

§ 3. Zarządzanie i organizacja

 

 1. Dyrektora MOK powołuje i odwołuje Burmistrz Głowna zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz 406).

 2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w   stosunku do Dyrektora MOK wykonuje Burmistrz Głowna

 3. MOK zarządza Dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

 4. Do obowiązków Dyrektora MOK należy w szczególności:

 1. kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej;

 2. kształtowanie programu działalności;

 3. prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi instytucji;

 4. poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej instytucji;

 5. bezpośrednie zwierzchnictwo nad pracownikami MOK;

 6. dobór i wykorzystanie kadr, stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pracy;

 7. ustalanie wynagrodzenia pracowników MOK na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury;

 8. przedstawianie Burmistrzowi Głowna i właściwym instytucjom planów i sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych;

 9. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń, m. in. określających organizację wewnętrzną MOK;

 10. sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną.

 1. Dyrektor MOK upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków do wysokości środków określonych w planie finansowym instytucji.

 2. Organem doradczym może być Rada Programowa, skład której ustala Dyrektor.

 1. członkowie Rady pełnią swe funkcje społecznie;

 2. rada działa na podstawie uchwalonego przez nią i zatwierdzonego przez Dyrektora MOK regulaminu.

 1. Organizację wewnętrzną MOK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Głowna.

 

 

§ 4. Zasady gospodarki finansowej

 

 1. MOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości instytucji kultury.

 2. Podstawą gospodarki finansowej MOK jest plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulegać zmianie.

 3. Plan finansowy sporządza się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240, z późn. zm.) wyodrębniając w nim:

 1. przychody z prowadzonej działalności;

 2. dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

 3. koszty, w tym:

 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

 2. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,

 3. zakup towarów i usług;

 1. środki na wydatki majątkowe;

 2. środki przyznane innym podmiotom;

 3. stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;

 4. stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

 1. MOK corocznie w określonych ustawą terminach przedkłada Burmistrzowi Głowna sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania planu działalności w celu zatwierdzenia.

 

 

 

 1. MOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

 2. Przychodami MOK są przychody:

 1. z prowadzonej działalności kulturalnej;

 2. ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

 3. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

 4. dotacje podmiotowe i dotacje celowe z jednostki samorządu terytorialnego państwa;

 5. środki otrzymanie od osób fizycznych i prawnych;

 6. oraz innych źródeł.

 

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 

 1. MOK uzyskane przychody z działalności statutowej przeznacza wyłącznie na tę działalność.

 2. MOK może prowadzić inną działalność kulturalną nie wymienioną w statucie oraz działalność zbieżną z działalnością kulturalną na zasadzie odrębnych przepisów, z której dochód przeznaczany jest w całości na realizację celów i zadań statutowych

 3. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie

Andrzej Florczak

Informacje

Liczba wyświetleń: 206
Utworzono dnia: 26.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Kultury w Głownie

Historia publikacji

 • 27.09.2022 14:35, Administrator
  Edycja strony: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/243/12
 • 26.09.2022 15:53, Administrator
  Edycja strony: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/243/12
 • 26.09.2022 15:52, Administrator
  Dodanie strony: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/243/12