Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Kultury

Kopernika 45, 95-015 Głowno

Przejdź do treści

Uchwała XXXV/243/12

UCHWAŁA NR XXXV/243/12

RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE

 

z dnia 31 października 2012

 

 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głownie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz 406) Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:

 

§1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głownie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała Nr 194/XXI/2000 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28.12.2000r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głownie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie

Andrzej Florczak

Informacje

Liczba wyświetleń: 233
Utworzono dnia: 26.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Kultury w Głownie

Historia publikacji

  • 27.09.2022 14:37, Administrator
    Edycja strony: Uchwała XXXV/243/12
  • 27.09.2022 14:36, Administrator
    Edycja strony: Uchwała XXXV/243/12
  • 26.09.2022 15:49, Administrator
    Edycja strony: Uchwała XXXV/243/12