MOK Głowno

PROGRAM AUTORSKI FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GŁOWNIE

DIAGNOZA

Miejski Ośrodek Kultury w Głownie jest placówką kultury,prowadzącą działalność społeczno-kulturalną. Stanowi centrum kulturalno-oświatowe dla mieszkańców miasta Głowna. Ze względu na swoje położenie można go określić mianem „wyspy kultury” oddzielonej od znacznej części miasta dużym zbiornikiem wodnym. Stanowi on swoisty element izolujący, który mimo spełniania przez ośrodek swojej funkcji „wyrzuca” placówkę na peryferia miasta. MOK prowadzi szereg działań kulturalnych, w większości ograniczających się do własnej siedziby. W ofercie znajdują się zarówno artystyczne zajęcia stałe (taniec, śpiew, plastyka), jak i propozycje okazjonalne (przeglądy, konkursy, pokazy i wystawy). Oferta nie obejmuje innych zajęć stałych. Ograniczona funkcjonalność i niewystarczające wyposażenie sali widowiskowej limitują również ofertę imprez okazjonalnych. Brak kina i propozycji dla potencjalnych miłośników X Muzy. Minimalny jest udział dorosłych i seniorów w działalności  MOK-u. Na terenie ośrodka oraz w jego najbliższym otoczeniu, poza boiskiem do piłki nożnej i miejskimi kortami nie znajdują się miejsca do czynnej rekreacji i kulturalnej rozrywki (kawiarnia, ogródek letni, skwer z urządzeniami do zabawy i rekreacji). To dodatkowy element izolujący placówkę  i pozostawiający ją na uboczu życia miasta. Placówka, poza nielicznymi wyjątkami nie wykorzystuje wystarczająco kreatywnego potencjału lokalnej społeczności. Nie konsoliduje i nie integruje mieszkańców zainteresowanych działalnością kulturalną. Brakuje propozycji o charakterze: „Masz pomysł na czas wolny? Przyjdź, pomożemy Ci go zrealizować”.

PROGRAM

I. CEL GŁÓWNY

Miejski Ośrodek Kultury w Głownie jest nowoczesną, wielofunkcyjną przestrzenią kultury i aktywnym uczestnikiem życia społecznego miasta. MOK tworzy możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej, jest otwarty na wszystkie grupy społeczne, kształci postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze, angażuje artystów w życie kulturalne społeczności lokalnych, integruje społeczności lokalne za pomocą działań kulturalnych, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i jego skutkom, przyczynia się do rozwoju miasta, jest moderatorem dialogu w społeczności lokalnej, buduje postawy otwartości        i tolerancji. II. ZADANIA1.W perspektywie wieloletniej modernizacja siedziby MOK i wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt, zwłaszcza utworzenie wielofunkcyjnej sali widowiskowo-kinowej z wyposażeniem (oświetlenie, nagłośnienie, aparat kinowy, zagospodarowanie widowni, sceny i kulis). Utworzenie i wyposażenie pomieszczenia na próby lokalnych grup muzycznych. Utworzenie i wyposażenie studia fotografii i filmu. Wyposażenie obiektu w odnawialne źródła energii oraz rozwiązania energetyczne ograniczające niską emisję.

2. Zagospodarowanie najbliższego otoczenia siedziby MOK.
Utworzenie mini skweru z urządzeniami do aktywnego wypoczynku (stoliki szachowe, stoły do gry w piłkarzyki,tenisa stołowego itp.). Wydzielenie miejsca na ogródek letni z ofertą gastronomiczną.

3. Zwiększenie liczby zajęć edukacji kulturalnej oraz oferty wydarzeń okazjonalnych dla mieszkańców miasta, również poprzez zaangażowanie środków zewnętrznych na projekty edukacyjne placówki.

4.Utworzenie przy ośrodku Centrum Kreatywności w celu wymiany doświadczeń i ciekawych pomysłów oraz działań rozwijających życie kulturalne miasta.

5.Utworzenie przy ośrodku Uniwersytetu Trzeciego Wieku z zajęciami uaktywniającymi seniorów oraz angażującymi ich w życie kulturalne placówki i miasta.

WDRAŻANIE PROGRAMU

Jednym z głównych zadań, które wymagają podjęcia perspektywicznych i zaplanowanych na najbliższe lata działań jest modernizacja bazy Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie. Dzisiejszy stan obiektu, zwłaszcza jego funkcjonalność i wyposażenie sali widowiskowej znacznie ograniczają zdolności poszerzania oferty kulturalnej ośrodka i zwiększenia liczby mieszkańców, aktywnie uczestniczących w zajęciach i wydarzeniach kulturalnych. Modernizacja i wyposażenie obiektu w nowoczesny sprzęt oraz zagospodarowanie jego otoczenia znacznie poprawi powyższe wskaźniki, wpływając jednocześnie na rozwój życia kulturalnego miasta i okolic. Silniejsze będzie również poczucie integracji i tożsamości lokalnej mieszkańców Głowna. Zagospodarowanie terenu wokół ośrodka poszerzy przestrzeń kultury i rekreacji oraz powiększy ofertę kulturalną placówki. Dzięki temu powstanie dodatkowa przystań dla mieszkańców poszukujących spokojnego miejsca w sąsiedztwie przyrody. Perspektywa zainstalowania urządzeń fotowoltaicznych pozwoli na ograniczenie energochłonności obiektu oraz niskiej emisji. Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe miasta oraz szeroki zakres modernizacji, zasadnym będzie przygotowanie (wraz z zarządcą i właścicielem budynku MOK-u) projektu otwierającego możliwości pozyskania środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, a także etapowanie przedsięwzięcia. Zwiększona zostanie ilość zajęć edukacji kulturalnej oraz oferta wydarzeń okazjonalnych dla mieszkańców miasta poprzez własne projekty oraz udział   w projektach innych instytucji i organizacji, m. in. Łódzkiego Domu Kultury oraz łódzkich instytucji kultury (teatry, filharmonia, muzea, instytucje wystawiennicze i inne), także instytucji i firm spoza regionu łódzkiego. Zasadne jest również utrzymanie dotychczasowych, sprawdzonych działań i projektów. Sposobem na zwiększenie ilości zajęć będzie również realizacja projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Współdziałanie Miejski Ośrodek Kultury będzie dążył do twórczej aktywizacji mieszkańców Głowna, zwłaszcza seniorów. Będzie też współdziałał z organizacjami pożytku publicznego oraz grupami nieformalnymi, zainteresowanymi działalnością kulturalną. Utworzenie przy ośrodku Centrum Kreatywności oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku pomoże zintegrować i zorganizować, głównie dorosłych ludzi, którzy swoje pasje i zainteresowania kultywują w ograniczonym (prywatnym) zakresie. Otworzy to drogę do tworzenia się środowiska sympatyków i przyjaciół placówki oraz grup ludzi, którzy aktywnie włączą się w jej działalność. Dzięki pomysłowości oraz zaangażowaniu tego środowiska, Miejski Ośrodek Kultury może wygenerować dodatkową ofertę kulturalną dla mieszkańców miasta. Uniwersytetu Trzeciego Wieku będzie wspierać aktywność kulturalną ludzi starszych, ich chęć poszerzania wiedzy oraz umiejętności. Będzie także miejscem spotkań, otwarcia na świat i wymiany doświadczeń.


Grzegorz Sławiński