Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) w Głownie z dnia 31 sierpnia 2020 roku
 
Wytyczne sanitarne do odbywających się zajęć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie


 
1. Do zajęć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) w Głownie dopuszczane będą jedynie osoby niewykazujące objawów choroby, takich jak gorączka, kaszel, duszności.
 
2. Na terenie MOK w salach, gdzie odbywają się zajęcia mogą przebywać wyłącznie ich uczestnicy oraz pracownicy MOK. Każdy wchodzący na zajęcia musi podać prowadzącemu zajęcia lub imprezę pracownikowi MOK swoje imię i nazwisko w celu weryfikacji.
 
3. Rodzice lub opiekunowie odprowadzający dzieci w wieku przedszkolnym na zajęcia odbywające się w MOK mogą przebywać na terenie placówki pod warunkiem stosowania się do regulaminu przebywania na terenie placówki. Nie mogą przebywać w salach, gdzie odbywają się zajęcia merytoryczne organizowane przez placówkę. Rodzice lub opiekunowie odprowadzający uczestników zajęć w wieku szkolnym nie mogą wchodzić do budynku MOK.
 
4. Na terenie MOK (w częściach wspólnych - hol) uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk. W siedzibie MOK znajdują się urządzenia do dezynfekcji rąk. Zapewniamy też płyn do dezynfekcji. Zaleca się także mycie lub dezynfekcję rąk podczas zajęć. Wszyscy przebywający na terenie MOK zobowiązani są do zachowania 2-metrowego dystansu między sobą.
 
5. Liczba osób mogących przebywać na terenie MOK jest ograniczona, zgodnie z wytycznymi GIS. W przypadku zajęć ruchowych (tanecznych i teatralnych) oraz wokalnych limit uczestników biorących udział w zajęciach wynosi 12 osób + instruktor. W przypadku zajęć plastycznych limit uczestników wynosi 8 osób + instruktor.
 
6. Instruktorzy pracują w rękawiczkach ochronnych. Instruktor plastyki pracuje w rękawiczkach oraz masce lub przyłbicy ochronnej. Materiały podczas zajęć, zwłaszcza podczas zajęć plastycznych są wydawane przez instruktora. W przypadku zajęć ruchowych i wokalnych instruktor i uczestnicy nie są zobowiązani do zakładania maseczki.
 
7. Czas przebywania na terenie MOK skraca się na okres niezbędny do udziału w zajęciach.
 
8. Pomiędzy zajęciami obowiązkowe są 15-minutowe przerwy w celu przewietrzenia i dezynfekcji pomieszczeń.
 
9. Uczestnicy zajęć w MOK, w trakcie zajęć oraz przerw powinni stosować się do poleceń instruktorów zajęć oraz pracowników MOK.
 
10. W przypadku wystąpienia u uczestnika zajęć niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (najczęstsze to: gorączka, kaszel, zmęczenie), o fakcie zostanie powiadomiony jego rodzic lub opiekun, a on sam na czas oczekiwania na rodzica lub opiekuna zostanie odizolowany od innych uczestników zajęć.
 
11. Osoby niestosujące się do powyższych zaleceń pracownik MOK ma prawo wezwać do opuszczenia placówki.

UWAGA! Z użytkowania wyłączone są garderoby i szatnia! W trakcie zajęć używamy wyłącznie plastikowych, drewnianych lub metalowych krzeseł! Rzeczy osobiste uczestnicy zajęć pozostawiają w wyznaczonych miejscach z zachowaniem 2-metrowych odległości. Uczestnicy zajęć nie mogą się wymieniać żadnymi rzeczami osobistymi. W łazienkach są instrukcje jak prawidłowo myć i dezynfekować dłonie. Instruktorzy zajęć stałych w MOK ustalą sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z rodzicami lub opiekunami uczestnika zajęć.